Wĩ́nwɛ́y kàrnɔ́ sã́hnɔ́lɛ

Tã̀n nónó-á pɩ sɔkɔ wĩ́nwɛ́y kàrnɔ́ sã́hnɔ́ sɔkɔ, yé kɩ fɛ̃ sè wɛ pɩ̃ ásõ̂ sɔkɔ mréy nɔ́pi yáhnɔ́ sɔkɔ, ànɛ̂ tyi yísyɔ́ tɔ sɔkɔ.

Image alpha.jpg_temp_888.jpg