Yé wáhdè

Yé wáhdè gbô mɛ̀ sɔkɔ nɛ̂ yĩn-á www.toussian.com. Gbô mɛ̀nɛ, á pól tyɩ́ ye kélɛ. Yíyìn náhnáh mɛ ké sɔkɔ. Sɛ́bɛ́ynɔ́ mɛ ké sɔkɔ, ànɛ̂ wĩ́n yɩ̀lɛ, ànɛ̂ mréynɛ, ànɛ̂ sĩ́nmánɔ́lɛ, ànɛ̂ Liyel nínɔ́ yɩ̀lɛ, ànɛ̂ sètõ̀ yɩ̀lɛ.

Tã̀n nónó-á pɩ sɔkɔ Liyel wɛy vìnmɔnɔ yõ ànɛ̂ wĩ́nwɛ́y kǎrn sã́hnɔ́ yõ, yé kɩ sé tɔ wɛ tã̀ntã̀n yísyɔ́ sɔkɔ, nónó-á kɩ yé kɔ̃ yé kɩ Wĩ́n dùkù pɩ̃.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.